Doc.dr Nenad Ratković

Zaposlen je u Vojnomedicinskoj akademija u Beogradu. Načelnik koronarne jedinice Klinike za urgentnu internu medicinu od 1993. Član upravnog odbora koronarnih jedinica Srbije. Završio je medicinski fakultet u Sarajevu 1986. godine.Specijalizaciju iz oblasti interne medicine završio je 1997.godine i subspecijalizaciju iz kardiologije 2001. na Vojnomedicinskoj akademiji. Magisterijum iz oblasti kardiologije sa temom "Pojačan inflamatorni odgovor kod pacijenata sa prvim AIM i nesignifikantnom stenozom infarktne arterije" odbranio 2001. Doktorski rad odbranio 2010.g. na temu: Prognostički značaj određivanja koncentracije solubilnog CD 40 liganda, solubilnog IL-2 receptora i IL-1 beta u perifernoj krvi kod bolesnika sa perkutanom koronarnom intervencijom.

Dodatna stručna usavršavanja: 

Publikacije: Autor i koautor više od 60 radova objavljenih u našim i inostranim časopisima


Ostali doktori: