Prof.dr sc. Tamara Dragović

Zaposlena u Vojnomedicinskoj akademiji od 1990.g, a na Klinici za endokrinologiju VMA je od 1994.g. Završila je 1989.g. Medicinski fakultet u Beogradu, 1994.g. specijalizaciju iz oblasti interne medicine, a 2007.g. subspecijalizaciju iz endokrinologije na VMA. 2003.g. Magistar medicinskih nauka VMA 2011.g. Doktor medicinskih nauka VMA

Od 2013. Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane VMA

U dosadašnjem radu je obavila edukaciju iz ultrazvučne dijagnostike štitaste žlezde. Posebno je dala doprinos u lečenju bolesnika sa dijabetičnom nefropatijom.

Autor i koautor u više od 80 stručnih i indeksiranih naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima, zbornicima radova, knjigama i monografijama.


Ostali doktori: